IMG_20180629_132852_BWV799_59-64.jpg シンフォニア13番 59小節~終結